Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 17
52,000đ 40,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 45
65,000đ 50,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 45
65,000đ 50,000đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 0
1,000,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 51
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 43
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 57
Rank K.Cương
Số Skin 59
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 92
Rank K.Cương
Số Skin 135
520,000đ 400,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 50
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 53
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 117
570,000đ 300,000đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 0
600,000đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 0
400,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 21
114,000đ 60,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 42
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 32
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 44
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 71
Rank K.Cương
Số Skin 99
300,000đ 250,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 70
270,000đ
Số Tướng 49
Rank K.Cương
Số Skin 33
66,000đ 60,000đ
    messenger