Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 47
Rank K.Rank
Số Skin 46
80,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Rank
Số Skin 26
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 40
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 34
70,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Rank
Số Skin 43
70,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Rank
Số Skin 47
70,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Rank
Số Skin 23
70,000đ
Số Tướng 49
Rank K.Rank
Số Skin 46
70,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Rank
Số Skin 32
70,000đ
Số Tướng 48
Rank K.Rank
Số Skin 33
70,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Rank
Số Skin 21
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 18
60,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 15
60,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Rank
Số Skin 28
70,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 28
70,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 27
70,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 31
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 35
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 33
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 44
70,000đ